ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ทั่วไป
 •   ข้อตกลงและเงื่อนไขของบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมและกิจกรรมอื่นๆ อาจมีผลกับการจอง โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ทำการจอง
 • หลังจากทำการจองและ/หรือมีการชำระเงินแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพักจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • ข้อเสนอพิเศษ/โปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ที่จองอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมและ/หรือข้อกำหนดเฉพาะ โปรดอ่านเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดเฉพาะก่อนทำการจอง
 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ในการจองและชำระแพ็คเกจท่องเที่ยวกับรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ : การบัญชี ใบเสร็จรับเงิน เครดิต ลูกค้าสัมพันธ์และโอกาสในการโฆษณารวมถึงเพื่อช่วยให้เราติดต่อกับคุณในอนาคต

2. ราคาและการชำระเงิน
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม และกิจกรรมอื่น ๆ อาจมีนโยบายไม่สามารถคืนเงินได้
 • อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนเงิน/การจองใหม่ตามข้อกำหนดของบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมและ/หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • ภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งทางอากาศและอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนด จะถูกเก็บเป็นส่วนหนึ่งของราคาแพ็คเกจ ทั้งนี้ อาจต้องชำระเพิ่มเติมหลังการซื้อซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของการบินไทย รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มในส่วนที่เพิ่มขึ้น
 • สนามบินบางแห่งอาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงหรือเดินทางออก ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารและแพ็คเกจและต้องชำระในท้องถิ่น
 • หลังจากทำการจอง จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต ซึ่งจะถูกหักเงินทันทีหลังการจองได้รับการยืนยัน บัตรเครดิตที่ใช้ได้ ได้แก่ วีซ่า และมาสเตอร์ ทั้งนี้ ในบางประเทศจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตข้ามประเทศ
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ ราคาจะแสดงในสกุลเงินบาท และแสดงตามอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทวันต่อวัน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การจอง,การออกบัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันการจอง
 • สามารถจองบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างต่ำ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและสูงสุด 11 เดือนก่อนวันเดินทาง
 • การบินไทยอนุญาตให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่สุด 9 ท่านทำการสำรองที่นั่งร่วมกัน
 • การยกเลิกเที่ยวบิน หากคุณไม่แสดงตัวในเที่ยวบินขาไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เราอาจทำการยกเลิกเที่ยวบินขากลับ หากไม่ต้องการให้ยกเลิกเที่ยวบินถัดไป กรุณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จะออก หลังจากชำระเงินโดยบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติ การยืนยันเที่ยวบินและกำหนดเดินทาง รวมถึงรายละเอียดเลขที่บัตรโดยสารจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
 • บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 •  บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ตามลำดับเส้นทางเท่านั้น หากบัตรโดยสารฉบับแรกไม่ถูกใช้ บัตรโดยสารในเที่ยวบินถัดไปอาจถูกปฏิเสธ
 • เอกสาร “ยืนยันการจอง” จะส่งไปยังอีเมล์ของลูกค้าซึ่งจะใช้เป็นเอกสารการเดินทาง ลูกค้าต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองดังกล่าวแก่แผนกต้อนรับของที่พักเมื่อเช็คอินหรือแสดงแก่ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้จองบริการและชำระเงินล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การไม่แสดงเอกสารยืนยันการจอง อาจทำให้ลูกค้าต้องชำระค่าบริการซ้ำ (เต็มตามอัตราที่ผู้ให้บริการแจ้งไว้) หรือไม่ได้รับบริการ

4.  ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อเราที่ roh.customerservices@thaiairways.com ภายใน 30 วันหลังจากทำการจอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสารหลังจากทำการเช็คอินแล้ว แต่ท่านสามารถเปลี่ยนจากชื่อผู้โดยสารเป็นชื่อบริษัทได้


5. การแก้ไข การยกเลิก และการไม่เข้าพักตามวันที่ระบุในการจอง
 • หากประสงค์จะแก้ไข/ยกเลิกจะต้องแก้ไข/ยกเลิกแพ็คเกจทั้งหมด และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม (หากมี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามนโยบายของแต่ละบริการ ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏในขั้นตอนของการจอง
 • หลังจากการชำระเงินแล้ว การยกเลิก/แก้ไขอาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากนโยบายของแต่ละบริการ อาทิ ข้อกำหนดของบัตรโดยสาร, อัตราค่าโรงแรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จองไว้ ทั้งนี้ บางบริการอาจไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น บัตรเข้าชมการแสดง และบัตรเข้าชมสวนสนุก ซึ่งจะระบุไว้ในขั้นตอนของการจอง
 • ในกรณีที่บางบริการสามารถยกเลิก/แก้ไข อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ (เช่น สายการบิน โรงแรม ผู้ให้บริการทัวร์ ผู้ให้บริการรถเช่า)
 • รงแรมจะถูกจองตามวันเข้าพักตามที่ยืนยันไว้เท่านั้น การไม่สามารถเข้าพักตามวันที่ยืนยันไว้จะถือว่าเป็นการยกเลิกล่าช้า หากท่านไม่เข้าพักที่โรงแรมในวันแรกตามการจองของท่านและไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า โรงแรมอาจจะไม่ห้องพักเก็บไว้ให้ท่านสำหรับการจองในวันถัดไป
 • หากไม่เข้าพักตามวันที่ได้ทำการจองไว้ จะถูกเรียกเก็บค่าห้องพักเต็มจำนวน
 • หลังจากเริ่มเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวน สำหรับบริการที่สำรองไว้และไม่ได้ถูกใช้
 • การคืนเงินทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขั้นตอนของการจอง
 • การคืนเงินจะโอนไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินและอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคืนเงิน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าระยะเวลาในการคืนเงินขึ้นอยู่กับกระบวนการของธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต
 • โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิก/การคืนเงินจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร โรงแรมและ/หรือกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนของการจอง
 • ในกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข คืนเงินกรุณาส่งรายละเอียดมาที่ roh.customerservices@thaiairways.com เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้

การแก้ไขหรือยกเลิกโดยบริการเอื้องหลวง

 • ตามปกติ บริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของท่านเมื่อมีการยืนยันการจองแล้ว หากบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของท่านและแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองของท่านที่ทำโดยบริษัทก่อนการเดินทางซึ่งจะกระทบต่อข้อกำหนดสำคัญในการจองของท่าน
 • หากบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ ท่านมีทางเลือกที่สามารถทำได้ ดังนี้
  • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ
  • ยอมรับการจัดหาบริการทดแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามที่บริษัทสามารถเสนอให้ได้ หรือ
  • ยอมรับการจัดหาบริการทดแทนที่มีมูลค่าต่ำกว่าตามที่บริษัทสามารถเสนอให้ท่านได้ พร้อมกับส่วนต่างราคาระหว่างการจัดหาบริการตามที่จองไว้และที่จัดหาทดแทน หรือ
  • ยอมรับการคืนเงินโดยจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 • ท่านต้องแจ้งตัวเลือกที่ท่านต้องการจากทางเลือกข้างต้นกับบริษัทภายในสาม (3) วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้งจากบริษัทว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือหากท่านกำลังจะเดินทางภายในเวลาน้อยกว่า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้งดังกล่าว ท่านต้องแจ้งทางเลือกที่ท่านต้องการแก่บริษัทโดยเร็วเท่าที่สามารถจะทำได้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเดินทาง หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากท่านถึงทางเลือกที่ท่านต้องการ ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ ว่าถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
 • บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่ตามมา ท่านยอมรับว่าจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญมากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง เพราะท่านมีโอกาสที่จะจัดหาบริการทดแทนได้
 • บางครั้ง บริษัทอาจทำผิดพลาดด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์โดยมิได้เจตนา(เช่น ราคา คำพรรณนา หรือ จำนวนห้องว่างของโรงแรมที่ท่านทำการจอง) ในกรณีเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านเมื่อใดก็ได้ แม้ว่าท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากบริษัทแล้วก็ตาม และท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่ได้ชำระไปแล้ว ในกรณีเช่นนี้จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพิ่มเติมอีก

6. รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP)

6.1 เที่ยวบิน

การสะสมไมล์สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทย โดยสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามอัตรารหัสชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินรวมโบนัสไมล์ตามชั้นบริการบนเครื่องของท่าน และสำหรับเที่ยวบินการบินไทยที่มีระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านจะได้รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 • หมายเหตุ :
  • สำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ใช้ข้อตกลงพิเศษ (Code Share or Joint Agreement Flight) สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารของสายการบินที่มีการเทียบคู่ไว้ (Booking Mapping) ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้ท่านได้รับไมล์สะสมลดลงหรือไม่ได้รับไมล์สะสม
  • การเดินทางที่เป็นการอัพเกรดชั้นโดยสารทุกประเภท รวมถึงการอัพเกรดชั้นโดยสารด้วยการจ่ายเงินที่สนามบิน สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามรหัสชั้นโดยสารที่ระบุอยู่บนบัตรโดยสารเดิม ซึ่งเป็นบัตรโดยสารก่อนการอัพเกรดเท่านั้น
  • ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารการบินไทย สำหรับเส้นทางบินแบบ Multi-city ระบบจะไม่แสดงรหัสชั้นโดยสารและข้อมูลของการสะสมไมล์ ดังนั้น จำนวนไมล์สะสมในชั้นประหยัดที่ท่านจะได้รับอาจเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 100% หรือไม่ได้รับไมล์สะสม ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การสะสมไมล์ในแต่ละเที่ยวบินจะเป็นไปตามรหัสชั้นโดยสารที่ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารที่ทำการออกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส
  • รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือปรับเปลี่ยนการสะสมไมล์ของการบินไทยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2 โรงแรมและกิจกรรม

ตามปกติ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์จะเสนอ 1 ROP ไมล์แก่ลูกค้าที่ใช้จ่ายทุกๆ 1 USD (หรือเทียบเท่า) บนโรงแรม และ/หรือ กิจกรรม การสะสมไมล์ ROP จะถูกคำนวณและเพิ่มไปในบัญชีของผู้เดินทางหลักโดยอัตโนมัติ หลังเดินทางเสร็จสิ้น รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือปรับเปลี่ยนการสะสมไมล์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7. เช็คอิน
 • ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางภายในประเทศจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับเด็กแทนหนังสือเดินทางได้เมื่อมาเช็คอิน
 • ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตัวเองได้ที่สนามบินบางแห่งที่มีบริการ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โคเปนเฮเกน แฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน และ นาริตะ
 • สำหรับการเดินทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการขอเอกสารวีซ่า และต้องนำมาแสดงเมื่อมาเช็คอิน
 • ลูกค้าต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ส่วนใหญ่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) และต้องรับผิดชอบในการขอวีซ่า และเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ก่อนออกเดินทาง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของคุณในการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้อง รวมถึง ในกรณีที่คุณถูกกักขัง/ปฏิเสธการเข้า/ออกที่จุดหมายปลายทางเนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
 • รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน
 • รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่ง

การตรวจสอบบัตรเครดิต

 • รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจบัตรเครดิต/เดบิต ณ สำนักงานขายบัตรโดยสารหรือเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการชำระเงิน ผู้โดยสารอาจมีความจำเป็นต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยช่องทางอื่น เช่น เงินสด บัตรเดรดิต/เดบิตอื่นๆ
 • รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรโดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่างๆ อาทิ
  – รหัสการจองที่ต้องสงสัย เช่น มีข้อมูลเสี่ยงต่อการทุจริต
  – ในกรณีที่ผู้โดยสารปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแสดงบัตรเครดิต/เดบิต หรือเอกสารยินยอมจากเจ้าของบัตร
  – ในกรณีทีชำระบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ บัตรเครดิตที่มีรายงานว่าถูกขโมย
  – เมื่อชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตบางแห่งอาจไม่อนุมัติการชำระเงิน ในกรณีนี้ กรุณาใช้บัตรเครดิตอื่นหรือติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร

8. การแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและมีความต้องการที่จะผ่านการตรวจคนเข้า เมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ธรรมเนียมและระเบียบอื่นๆ ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่ชั้น 4 และต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน


9. ข้อมูลที่พัก
 • ที่พักพร้อมอ่างอาบน้ำและ/หรือฝักบัวและเครื่องปรับอากาศมีให้ ณ โรงแรมต่างๆ ตามประเภทหรือมาตรฐานของโรงแรม
 • ที่พักมีทั้งแบบห้องนอนเตียงเดี่ยว เตียงคู่/เตียงแฝด สำหรับผู้เข้าพักท่านที่สามที่พักห้องเดียวกัน จะมีการจัดเตรียมเตียงเสริม (เตียงพับ/โซฟาเบด/เดย์เบด หรือคล้ายกัน) ไว้ให้ หรือนอนเตียงเดียวกันในบางโรงแรม
 • ในเมืองใหญ่และเมืองตากอากาศหลักๆ คุณภาพของโรงแรมจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามช่วงราคา แต่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักหรือจุดหมายปลายทางแนวผจญภัย มาตรฐานของโรงแรมอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ บริษัทจะจัดหาที่พักที่มีมาตรฐานดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง

ส่วนลดสำหรับเด็ก

 มีส่วนลดสองประเภทที่ใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี หรืออายุเด็กอื่นๆ ตามที่โรงแรมกำหนด

 • เด็ก เสริมเตียง – สามารถใช้กับเด็กหนึ่งคนที่พักห้องเดียวกับผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคนที่ชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน โดยเด็กนอนเตียงเสริมหนึ่งเตียง (เตียงพับ/โซฟาเบด/เดย์เบด หรือคล้ายกัน)
 • เด็ก ไม่เสริมเตียง – ใช้กับเด็กหนึ่งคนที่พักห้องเดียวกับผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคนที่ชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน โดยไม่ขอเตียงเสริม
 • เปลสำหรับทารก โดยปกติโรงแรมจะมีให้บริการตามคำขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับบางโรงแรม ลูกค้าต้องชำระค่าเปลทารกแก่โรงแรมโดยตรง

10. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ให้บริการและผู้จัดหาที่พักทั่วโลก บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ทั้งนี้อาจมีการแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เผยแพร่โดยสุจริต แต่บริษัทในฐานะตัวแทนรับจองนั้นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากผู้จัดหาที่พัก และจะไม่รับผิดชอบต่อการความผิดพลาดหรือความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์และการบินไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อผิดพลาดของราคาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่อยู่ไว้ในสื่อส่งเสริมการขายรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์/การบินไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


11. คำขอพิเศษ

โปรดแจ้งคำขอพิเศษ (ห้องปลอดบุหรี่ เช็คอินเร็วกว่าปกติ เช็คเอ้าท์ช้ากว่าปกติ) ในขณะที่ท่านทำการจอง และบริษัทจะส่งต่อคำขอดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับการบริการพิเศษ และบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะดำเนินการให้ได้ตามที่ขอขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ


12. การจัดอันดับ/เกรดดาว

การจัดอันดับ/เกรดดาวของโรงแรมใช้เพื่อแสดงคุณภาพโดยรวม ระดับการให้บริการ มาตรฐานอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวมิได้หมายความว่าต้องแม่นยำสมบูรณ์แบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์วัดที่แตกต่างกัน รวมถึงความชอบของลูกค้า การจัดอันดับดังกล่าวจึงเป็นความคิดเห็นทั่วๆ ไป


13. ข้อมูลการบริการรับส่ง
 • พาหนะที่ให้บริการ อาทิ รถยนต์ส่วนตัว มินิบัส รถโค้ช หรือเรือจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่เดินทางในวันนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ในทุกจุดหมายปลายทางหลัก บริการรับส่ง/ทัวร์จะเป็นบริการร่วม (seat-in-coach/car basis)
 • เวลารับ-ส่งลูกค้าจากที่พัก จะเป็นเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการรับส่งทั้งหมดที่แสดง เป็นเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบในการพลาดจากการต่อเที่ยวบิน รถไฟ หรือการเดินทางต่ออื่นๆ ในกรณีที่ระยะเวลาการให้บริการเกินกว่าเวลาที่ได้แสดงไว้

14. การร้องเรียน
 • การร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการบริการควรแจ้งให้โรงแรมหรือผู้ให้บริการทราบโดยเร็วเท่าที่จะสามารถทำได้ในระหว่างการเข้าพักของท่านเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตามหากท่านไม่พึงพอใจ สามารถแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งอีเมล์ถึง roh.customerservices@thaiairways.com ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับบริการพร้อมด้วยเอกสารประกอบและข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
  • ชื่อผู้โดยสาร
  • เลขที่การจอง
  • วันที่เดินทาง
  • ชื่อโรงแรมหรือบริการอื่นๆ พร้อมเหตุผลในการร้องเรียน
 • การร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทได้รับภายหลัง 30 วันนับจากวันที่รับบริการจะไม่ได้รับการตรวจสอบ

15. การประกันการเดินทาง

บริษัทขอแนะนำว่าท่านควรทำประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือเหตุอื่นใดระหว่างการพักผ่อนของท่าน บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความรับผิด ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านมิได้ทำประกันไว้อย่างเพียงพอ


16. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้ในทุกๆ ด้านตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และการกระทำหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับแพ็คเกจทัวร์จะส่งให้ศาลที่มีอำนาจชำระคดีในราชอาณาจักรไทยดำเนินการพิจารณา


17. ความรับผิดชอบของลูกค้า

ในการยืนยันการจอง ท่านต้องได้รับอำนาจในการดำเนินการจองจากบุคคลทุกคนที่มีชื่อตามรายละเอียดการจองและบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในขณะที่ทำการจอง ท่านยืนยันว่าบุคคลทุกคนที่มีชื่อตามการจองยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และท่านจะแจ้งบุคคลอื่นๆ ที่มีชื่อตามการจองให้ทราบถึงรายระเอียดการยืนยันการจองและข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจองของท่านอีกด้วย

ท่านรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ของบุคคลในคณะของท่าน หากบริษัทหรือผู้ให้บริการเชื่อว่าการกระทำของท่านหรือคณะของท่านอาจก่อให้เกิดอันตราย ก่อความไม่พอใจหรือความรำคาญแก่ลูกค้า แขกท่านอื่นๆ หรือพนักงาน บริษัทหรือผู้ให้บริการอาจยุติการดำเนินการตามการจองของท่านโดยทันที ในกรณีเช่นนี้ บริษัทหรือผู้ให้บริการจะไม่ชดเชย คืนเงิน หรือชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านและ/หรือคณะของท่านอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจองของท่านอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่เกี่ยวข้องและ/หรือการจัดการอื่นๆ สอดคล้องกับวันที่ที่ท่านทำการจองไว้กับบริษัท เพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของท่าน


18. ความรับผิดชอบและความรับผิดของบริการเอื้องหลวง
ความรับผิดชอบ

บริการเอื้องหลวงทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางของบุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการที่พัก ยานพาหนะ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และบริษัทดำเนินการออกเอกสารต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ท่านรับทราบว่าบริการเอื้องหลวง บริษัทในเครือ บริษัทร่วม พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดตามสัญญาหรือการละเมิดต่อการบาดเจ็บ ความเสียหาย การสูญเสีย ความล่าช้าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือความไม่สะดวกสบายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมทั้งจากผู้ให้บริการ หรือ “เหตุสุดวิสัย” หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริการเอื้องหลวง รวมถึงสงคราม เหตุการณ์ ความไม่สงบ การลักขโมย ความล่าช้า สภาพอากาศที่รุนแรง เหตุสุดวิสัย การกระทำของรัฐ อุบัติเหตุหรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกและการอ้างอิงเท่านั้น โดยรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์/การบินไทยไม่ได้เป็นเจ้าของ ดำเนินการหรือควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

ความรับผิด

บริการเอื้องหลวงจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อสมาชิกทัวร์คนใดในกรณีที่เกิดความไม่พึงพอใจตามความคิดเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการหรือที่พักที่ และไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดหวัง ความคับข้องใจ การขาดความเพลิดเพลินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ก็ตาม และบริการเอื้องหลวงจะรับผิดเฉพาะในกรณีที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้เกี่ยวกับความไม่เพียงพอและเป็นรูปธรรมของสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก หรือบริการที่จัดหาให้ ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนดังกล่าว ขอให้ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการ โรงแรม โดยทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น บริการเอื้องหลวงจะตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งข้อร้องเรียนเข้ามา